منو اصلی
درباره ما

 

چشم انداز مدیریت دانش

-         تسهیل­گری و راهبری دانش در صنعت پتروشیمی.

-         ایجاد بانک دانشی صنعت پتروشیمی .

-         تبدیل شدن به یک سازمان یادگیرنده و دانش بنیان.

-         ایجاد بورس دانشی در سطح صنعت پتروشیمی،صنعت نفت و ملی در افق 1404

مأموریت

-         سیاست گذاری و تدوین نظام جامع مدیریت دانش.

-         تدوین ساز و کارهای فعال مدیریت و نشر دانش ضمنی  و آشکار .

-         جلوگیری از دست رفتن تجارب و حذف دوباره کاری با خروج پرسنل خبره و متخصص و تکرار فعالیت های توسعه ای.

-         ثبت و ضبط درس آموخته­ها و تجارب با هدف تسهیم و اشتراک­گذاری.

اهداف

-         شناسایی و ارزیابی دارایی­های ذهنی و معنوی کارکنان.

-         توسعه فرهنگ تسهیم و تسهیل جریان دانشی و اشتراک­گذاری.

-         مدیریت راهبردی عملکرد انجمن­های خبرگی و مهندسی دانش.

-         ایجاد اعتماد، تقویت مهارت ها و توانمند­سازی راهبران و کاربران دانشی .

-         بهبود مدیریت دانش در سازمان .

-         حرکت در مسیر توسعه و بلوغ بیشتر.

-         تمرکز بر تولید بسته های دانشی و تسهیم با هدف خلق ارزش افزوده در سازمان.

-         مستندسازی دانش خبرگان با هدف جلوگیری از خروج دانش و حداکثر سازی استفاده از دانش در بازه عمر مفید آن.

-         ایجاد و توسعه فرهنگ دانش مداری، خلاقیت و نوآوری فردی و سازمانی و کسب مزیت رقابتی پایدار .