منو اصلی
شناسايى و رتبه بندى عوامل انگيزشى موثر بر اشتراك دانش در يك سازمان صنعتى
شناسايى و رتبه بندى عوامل انگيزشى موثر بر اشتراك دانش در يك سازمان صنعتى تاریخ ثبت : 1394/06/05
طبقه بندي : ,,
عنوان مقاله : شناسايى و رتبه بندى عوامل انگيزشى موثر بر اشتراك دانش در يك سازمان صنعتى
خلاصه مقاله :

چكيده
در محيط رقابتي دنياي امروز، كسب مزيت رقابتي يكي از چالش هاي اساسي مديران است. منابع انسانى به عنوان يكي از
مهم ترين منابع جهت ايجاد مزيت رقابتي شناخته مى شود و كاركناني كه از منبع دانش بهره لازم را برده باشند داراي ارزش
بيشتري در سازمان هستند. اهميت بيشتر سازمان به دانشكاران، موجب به كارگيري راهبرد حفظ دانش توسط آنها مي شود.
محققان دريافته اند كه آنچه به ايجاد مزيت رقابتى منجر مى شود، دانش كاركنان و به اشتراك گذاري آن با ديگران است.
تلاش مديران جهت اشتراك دانش كاركنان از يك سو و به كارگيري راهبرد حفظ دانش توسط كاركنان از سوي ديگر، باعث
ايجاد دو رويكرد متفاوت بين منابع انسانى سازمان و مديران در احتكار يا اشتراك دانش شده است.

و ...

: دانلود فايل
تعداد نمایش : 1135 <<بازگشت